Robotics dictionary


Robootikasõnastiku autorid:

Heilo Altin, Indrek Must, Taavi Duvin, Sven Hendrikson, Illo Jõe, Heiko Pikner, Ramon Rantsus, Ranel Sarapuu, Raivo Sell, Anne Villems, Eero Väljaots, Rasmus Kits, Velle Taraste

Eriline tänu Indek Mustale, kes oli ühtlasi robootika terminoloogiakomisjoni esimees ja kes andis robootikasõnastikule viimase lihvi.


Ajam

Mehhanismi käitav seade, mis võib koosneda jõuallikast, ülekandeseadmest ja juhtimisaparatuurist.


Akseleromeeter

Andur, mis mõõdab keha liikumiskiiruse muutumist ajaühikus ehk kiirendust.


Aku

Korduvalt laetav keemiline elektrivooluallikas.


Alalisvoolumootor

Masin, mis muundab alalisvoolu elektrienergia mehaaniliseks tööks.


Algoritm

Samm-sammuline tegevusjuhis kindlates olukordades käitumiseks, juhend tegevuse sooritamiseks või eeskiri eesmärgi saavutamiseks.


Analoogandur

Andur, kus üks mõõdetav pidev füüsikaline suurus (näiteks temperatuur või valguse intensiivsus) muundatakse teiseks pidevaks füüsikaliseks suuruseks ehk analoogiks (näiteks elektripinge amplituud või sagedus), mida on hõlpsam kaabli kaudu edastada või analoog-digitaalmuunduri abil registreerida.


Analoog-digitaalmuundur

Seade, mis muundab ajas pideva analoogsignaali (näiteks elektripinge) lõplikke väärtusi omavaks digitaalsignaaliks.


Analoogsignaal

Signaal, kus üks pidev füüsikaline suurus (näiteks temperatuur või valguse intensiivsus) on esitatud teise pideva füüsikalise suuruse ehk analoogina (näiteks elektripinge amplituud või sagedus). Analoogsignaali pidevus tähendab, et sellel on igal ajahetkel olemas väärtus, mida saab mõõta.


Analüütik

Isik, kes koostab algoritmi etteantud ülesande täitmiseks.


Andmesideliides

Seadme moodul, mis võimaldab infovahetust andmesideliiniga.


Andur

Seade, mis muundab kindla füüsikalise suuruse (näiteks rõhu või kiiruse) teiseks standardiseeritud suuruseks (näiteks elektripinge või digitaalsignaal), mida on parem võimendada, mõõta, edastada või töödelda. Andur võib sisaldada lisaks sensorile ka muid abikomponente.


Ampermeeter

Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.


Arvutifarm

e. arvutiklaster koosneb omavahel ühendatud ühetaolistest arvutitest, mis on tsentraalselt hallatavad ja käsutatavad juhtarvutist. Arvutiklastrid on mõeldud mahukate arvutusülesannete lahendamiseks.


Arvutiklaster

vt. arvutifarm


Asendiandur, ehk kallutusandur

Andur, mis mõõdab asendit ühel või mitmel teljel kokkuleppelise algasendi (näiteks maapinna) suhtes.


Asünkroonne side

Andmete edastamise viis erineva taktsagedusega seadmete vahel.


Bait

Infoühik, mis sisaldab 8 järjestatud bitti.


Bitt

Informatsiooni põhiühik, mis kajastab ühte valikut kahest (näiteks: jah või ei, mees või naine).


Detail

Seadme konstruktsioonis kasutatav osa.

Digitaalliides

Liides digitaalsignaalide edastamiseks.


Digitaalne andur

Andur, mis muundab kindla pideva füüsikalise suuruse (näiteks rõhu või kiiruse) digitaalsignaaliks ning edastab selle kindlat protokolli järgides.


Digitaalsignaal

Signaal, milles on igal ajahetkel võimalik üks väärtus kahest: “madal” (0) või “kõrge” (1).


Jõuandur

Seade, mis mõõdab kehale mõjuvaid jõudusid.


Displei

vt. ekraan.


Ekraan

Seade informatsiooni visuaalseks edastamiseks (näiteks graafiliste kujutiste ja tekstina).


Elektrimootor

Seade, mis muundab elektrienergia mehaaniliseks energiaks.


Elektromehhaaniline süsteem

Süsteem, mis võib koosneda elektrimootorist, jõuülekandest, toitemuundurist ja juhtseadmetest.


Fotodiood

Sensor, mis muundab mõõtealale langeva valguse hulga elektrivooluks.


Gaasiandur

Andur, mis mõõdab konkreetse gaasi kogust keskkonnas.


GPRS

2G- ja 3G-GSM mobiilsidevõrkude paketipõhine andmesideteenus (inglise keeles: General Packet Radio Service).


GPS

Satelliitide ja juhtmevaba ühenduse abil toimiv ülemaailmne asukoha määramise süsteem.


GSM

Ülemaailmne standard mobiilseks digitaalseks andmeedastuseks (inglise keeles: Global System for Mobile Communication).


Güroandur

Andur, mis mõõdab keha nurkkiirust ühel või mitmel teljel.


Heliandur

vt. helirõhuandur


Helirõhuandur

Andur, mis mõõdab helirõhku (lihtsustatuna heli valjust).


Hüdrosilinder

Mehaaniline seade, mis muundab vedelikurõhu silindris kolvi liikumiseks ja vastupidi.


I2C

Andmevahetusprotokoll, mis võimaldab suure hulga seadmete ühendamist kahe andmesideliini abil.


Induktiivandur

Andur, mis mõõdab kaugust metallist objektidest anduris paikneva induktiivpooli induktiivsuse muudu kaudu.


Infrapunaandur

Andur, mis mõõdab mõõtealale langeva infrapunakiirguse intensiivsust.


Juhtpult

Seade, mille abil juhib operaator robotit.


Jõuandur

Andur, mis mõõdab jõudu (näiteks tõmbe- surve- või väändejõudu).


Kaabel

Detail signaalide või energia edastamiseks.


Kalibreerimine

Mõõteväärtuste võrdmine standardiga. Näiteks: kaalu näidu võrdlemine kaalul asuva kaaluvihi massiga; roboti poolt läbitud teepikkuse mõõtmine joonlauaga.


Kallutusandur

vt. asendiandur


Kiirendusandur

vt. aktseloromeeter


Keevitusrobot

Robot keevitusõmbluste tegemiseks. Keevitusroboteid kasutatakse palju masinaehituses, eriti autotööstuses.


Kliirens

Sõiduki kere vähim kõrgus maapinnast.


Kompaktrobot

Robot, mille ehitust ei ole võimalik muuta või on see muudetav väga vähesel määral. Kompaktrobotis paiknevad ehituslikult vajaminevad komponendid monoliitsena käsitletavas korpuses, kuhu on paigutatud nii täiturseadmed kui ka näiteks andurid.


Kontroller

Seadme tööd ning andmevahetust haldav struktuur või moodul.


Konseptsioon

Käsitus, vaadete süsteem. Näiteks robotil on oma kontseptsioon mingi probleemi lahendamiseks.


Kvartsostsillaator

Seade, mille abil saab mikroprotsessorile genereerida kindla taktsageduse. Kvartsostsillaatorid võimaldavad ligi 0,001% täpsusega, temperatuurist sõltumata taktsagedust.


LED

Pooljuhtdiood, mis kiirgab valgust elektrivoolu toimel. (inglise keeles: Light Emitting Diode)


Liikumisnadur

Andur, mis mõõdab selle mõõtealas olevate kehade asendimuutust ehk liikumist.


Manipulaator

Kaugjuhitav seade, mida kontrollib enamasti eemalt operaator (inimene). Manipulaatori ülesanne on olla inimese meelte ja lihaste pikenduseks. Operaator võtab läbi manipulaatori vastu informatsiooni väliskeskkonna kohta ning ta saab manipulaatori abiga keskkonda muuta. Üks keerulisemaid manipulaatoreid on “pommirobot”.


Manipulatsioonirobot

Osaliselt või täielikult operaatori poolt juhitav robot.


Mehhanism

Masin, seade vm süsteem, mis muudab ühe keha liikumise teise keha liikumiseks või annab edasi liikumist.


Mehhatroonika

Multidistsiplinaarne tehnikateaduste haru mehhatroonikasüsteemide disainimiseks. Mehhatroonika ühendab endas mehaanika, elektroonika, arvutitehnika, tarkvaratehnika, juhtimisteooria ja süsteemidisaini erialad.


Mehhatroonikasüsteem

Anduritest, täituritest ja juhtimismoodulist koosnev seade või seadmete kogum, mis töötab ühise eesmärgi nimel.


MEMS

Elektromehaaniline mikrosüsteem. Üks tuntumaid MEMS-seadmeid on kiirendusandur.


Mikrokontroller

Seade, mis sisaldab protsessorit, mälu ning programmeeritavaid sisend-väljundmooduleid. Mikrokontrollereid kasutatakse sageli automaatseadmete juhtimiseks.


Mikroprotsessor

Universaalse otstarbega digitaalne lülitus, mis töötleb digitaalsel kujul sisendandmeid ning väljastab digitaalsel kujul infot vastavalt mälus sisalduvatele instruktsioonidele.


Mikroskeem

Pisike, kindla otstarbega elektroonikalülitus, mis võib sisaldada passiivkomponente (näiteks takisteid), aktiivkomponente (näiteks transistore) või nendest koosnevaid kõrgemat järku seadmeid (näiteks mikroprotsessoreid). Mikroskeeme võib leida kõikjalt meie ümbert – mobiiltelefonidest, televiisoritest, autodest.


Missioon

Eesmärgistatud tegevus millegi saavutamiseks. Näiteks: koristusroboti missioon on koristada!


Mootor

Seade, mis muundab mingit liiki energiat mehaaniliseks tööks.


Omniratas

Mitmesuunalise liikuvusega ratas


Pingeandur

vt. voltmeeter


Pneumoandur

e. õhurõhuandur on andur, mis reageerib õhurõhumuutusele. Pneumoandurit kasutatakse näiteks liiklusloendusel: kui auto sõidab üle teepinnal paikneva vooliku, tuvastab pneumoandur õhurõhu muudu voolikus ning edastab selle kontrollerile.


Pneumosilinder

Sarnane hüdrosilindrile, kuid töömeediumiks on gaas (näiteks õhk).


Polügon

Õppe- või katseväli. Näiteks sõjaväepolügonidel viiakse läbi laskmisharjutusi.


Port

Liides, mille kaudu ühendatakse roboti kontrolleriga andureid ning täitureid. Sellest sõltuvalt võib porte liigitada vastavalt sisend- ja väljundportideks.


Programm

Kontrolleri jaoks loodud tegevusjuhis, käskude kogum. Programm järgib enamasti kindlat algoritmi ning on kirjutatud kindlas programmeerimiskeeles.


Programmeerija

Isik, kes loob programme, kasutades programmeerimiskeeli.


Prototüüp

Esialgne mudel, mis aitab visualiseerida lõpptulemust. Kasutatakse keerukamate masinate ehitamisel väiksemate osade testimiseks.


Protsessor

Seade, mille ülesandeks on masinkäskude interpreteerimine ja täitmine. Protsessor teostab aritmeetika- ja loogikatehteid kahendarvudega.


Putukrobot

Robot, mis jäljendab liikumisviisides või käitumises putukaid. Putukroboteid luuakse mitmesugusel eesmärgil – sõjalisel (luurerobotid, mis edastavad teateid vaenlase või oma väekontingendi kohta), keskkonnakaitselisel (keskkonnaseire) jne.


Puuteandur

Andur, mis mõõdab kehaga füüsilise kontakti olemasolu.


Pöördliikumisandur

vt. güroandur


Raadiolaine

Ruumis levivad elektromagnetvälja perioodilised muutused, mille lainepikkus on kokkuleppeliselt vahemikus 1 mm kuni 10000 km.


RGB-mudel

Liitvärvimudel, milles erinevaid värvitoone saadakse kolme põhivärvuse – punase (R, red), rohelise (G, green) ja sinise (B, blue) liitumisel.


RGB LED

RGB-mudeli värviruumi kasutav, kolmest LEDist koosnev valgusallikas, mis võimaldab tekitada kõigi nähtavate värvidega valgust.


Robot

Isetöötav masin, mis täidab automaatselt programmi ning mis kaasab üht või mitut andurit, kontrollerit ja täiturit


Robootika

Tehnikateaduse ja tehnoloogia valdkond, mis tegeleb kõigega, mis on vajalik robotite ehitamiseks: disain, konstrueerimine, algoritmide väljatöötamine, robotite valmistamine ja rakenduste leidmine. Robootika on tihedalt seotud mehaanika, informaatika, elektroonika ja muude teadusharudega.


Robotitehnika

vt. robootika


Robotifarm

Paljudest robotitest koosnev süsteem, mille eesmärgiks jäljendada looduses karjas elavaid organisme. Robotifarmi liikmed võivad omavahel suhelda ning nende tööülesanded on jaotatud.


Rõhuandur

vt. pneumoandur


Sensor

Anduris paiknev primaarmuundur, mis muundab kindla füüsikalise suuruse (näiteks rõhu või kiiruse) teiseks standardiseeritud suuruseks (näiteks elektripinge), mida on parem võimendada, mõõta, edastada või töödelda.


SMS

Lühisõnumiteenus ehk lühikeste tekstisõnumite edastamise protokoll GSM seadmetel (inglise keeles Short Message Service).


Solenoid

Elektromehaaniline täitur, mis koosneb elektromagnetist ja ferromagneetilisest kolvist. Solenoide kasutatakse automaatsüsteemides näiteks klappide avamiseks ja sulgemiseks.


Sünkroonne side

Andmeedastusviis, kus koos andmetega kantakse ühelt seadmelt teisele ka taktsignaal, mis sünkroniseerib seadmete andmesideliidesed, et nad mõistaks andmeid üheselt.


Tajur

vt. sensor


Temperatuuriandur

Andur, mis mõõdab keskkonna või keha temperatuuri.


Täitur

Seade, mis tekitab liikumist. Näiteks võib täitur avada või sulgeda kraani.


Taktsignaal

Digitaalelektroonikas kasutatav signaal, mis võngub “kõrge” ja “madala” oleku vahel kindla sagedusega. “Kõrget” ja “madalat” olekut saab eristada näiteks elektripingeerinevuste kaudu, sageli vastavalt 0 V ning 5 V.


Tarkvara

Infotöötlussüsteemi programmid, protseduurid, reeglid ja nendega seotud dokumentatsioon.


Tarkvaraarendus

Tarkvara loomise protsess, mis sisaldab mitmeid etappe: süsteemianalüüs ja -disain analüütikute poolt, programmeerimine, testimine, juurutamine ja hooldus. Tarkvara arendamisega tegeleb tavaliselt mitmest inimesest koosnev meeskond või firma.


Tehislihas

Suurust või kuju muutev täitur, mis imiteerib bioloogilise lihase liikumist.


Telerobot

Kaugjuhitav seade, mis omab piiratud autonoomsust ehk võimet iseseisvalt otsuseid vastu võtta. Näide: puldiauto ei ole robot, aga puldiauto, mis oskab iseseisvalt takistusest mööda sõita, on telerobot. Vaata ka

manipulatsioonirobot


Testija

Tarkvaraarendusmeeskonna liige, kes testib loodavat tarkvara.


UART

Universaalne asünkroonne vastuvõtja ja saatja.


Ultraheli

Inimesele kuuldamatu heli sagedusega üle 20 kHz.


Ultraheligeneraator

Seade, mis tekitab ultraheli.


Ultraheliandur

Andur, mis mõõdab ultraheli tugevust.


Valgusandur

Andur, mis mõõdab mõõtealale langeva valguse hulka.


Valgussensor

Tajur, mis muundab valgusehulga mõneks muuks füüsikaliseks signaaliks, näiteks fotodiood muundab valgusenergia elektrivooluks.


Valgussignaal

Info edasikandmine valguse abil.


Voltmeeter

Andur, mis mõõdab elektripinget.


Voolutugevusandur

vt. ampermeeter


Viik

Elektroonikakomponendi ühendusklemm ehk “jalg.”


Väljundviik

Elektroonikakomponendi “jalg,” mida kasutatakse analoog- või digitaalsignaali edastamiseks või vastuvõtmiseks.


Värviandur

Andur, mis mõõdab mõõtepiirkonnale eksponeeritud valguse värvi, võib olla kombineeritud valgusanduriga.


Õpperobootika

Robootika õpetamisele keskenduv robootikasuund või -haru.

News

30 ja 31 märts 2024 toimus Lõuna-Eesti ilusaimate metsade vahel…

Eelneval nädalavahetusel, 15.-16. aprill pidasime maha FLL Eesti Superpowered hooaja…

Meil on hea meel teatada, et selle hooaja Eesti eelvoorud…

Vaata kõiki

Ürituste kalender

Üritused puuduvad
en_USEnglish